Adatkezelési tájékoztató

              

Gáspár József egyéni vállalkozó a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról szóló – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679- rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló (2011. évi CXII.) törvényben foglaltak szerint végzi tevékenységét, így betart minden olyan eljárásrendet és szabályt az adatkezelési tevékenységében, melyet e jogszabályok előírnak számára.

 1. Adatkezelő:

Szolgáltató neve: Gáspár József egyéni vállalkozó

Szolgáltató székhelye:

Nyilvántartásba bejegyző hatóság:

Nyilvántartási száma:

Telefonszáma: +36 20 9511 068

E-mail címe: info@gjkoltoztetes.hu

NAIH szám: Folyamatban

 

Adatvédelmi tisztviselő: Nem alkalmazok adatvédelmi tisztviselőt az adatok kezelésére.

 

 

 1. Fogalommagyarázat:

 A GDPR-ban General Data Protection Regulation, magyarul általános adatvédelmi rendelet meghatározott fogalmak, amelyek közül jelen belső szabályzat jellegével összhangban az alábbi fogalmak emelendők ki:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.

adatvagyon leltár: az adatkezelő által kezelt személyes adatok körének és jellegének felmérését szolgáló dokumentum.

technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő által az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelően meghatározott eljárásrend annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

 

 

 

 

 

 • Adatkezelés alapelvei

 

 

A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

A kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);

Gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);

A személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

A személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

 1. Adatkezelési jogalapok

 

Ezen része az Adatkezelési Tájékoztatónak foglalja össze, hogy e honlap látogatói és személyes ügyfeleim meg tudják állapítani, hogy milyen személyes adatokat kezelek, és mi alapján teszem ezt. Az adatkezelés célját külön pontokba felsorolva részletezem. Az adatkezelés jogalapja minden pontban az Ön hozzájárulása. A kezelt személyes adatok köre, pedig az Ön által megadott személyes adatok.

 

 • Kapcsolatfelvételi űrlap

A jelen honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja, az online kapcsolatfelvételnek a megteremtése. Az űrlapon nevet és e-mailcímet kérek megadni.

 

 • Facebook oldal

A Facebook oldalamon is kezelek személyes adatokat. Ezen adatok körébe tartoznak a nevek és a hozzászólások. Ezen közösségi oldalam célja az online kapcsolatfelvétel, hírekhez való hozzáférés és hozzászólás lejtőségének a megteremtése. Ezen kívül ezen online platform célja a vállalkozásom reklámozása, potenciális ügyfelek szerzése.

 

 • Számla

Az elvégzett szolgáltatás díjazásáról számlát állítok ki, melyre jogszabály kötelez, ehhez elkérem a számlázási nevet és címet.

 

 • Telefonos kapcsolatfelvétel

A weboldalon feltüntetett telefonszám felhívása esetén hozzá jutok az Ön telefonszámához. Ezen személyes adat célja, hogy a szolgáltatás lebonyolítása során kapcsolatot tudjunk tartani egymással. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat a telefonszámát nem őrzöm meg.

 • E-mailes kapcsolatfelvétel

 

A honlapon feltüntetett e-mailes kapcsolatfelvétel esetén hozzá jutok az Ön E-mail címéhez, illetve valószínűleg az Ön nevéhez is. Ezen személyes adatok felhasználásának a célja, hogy a szolgáltatás lebonyolítása során kapcsolatot tudjunk tartani egymással. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat e-mail címét törlöm.

 

 • Üzleti, szakmai partnerek elérhetősége

Üzleti / szakmai kapcsolataim során jogos érdek alapján kezelem a partnereim vezetőinek, dolgozóinak, kapcsolattartóinak személyes adatait: nevet, telefonszámot, email címet.

 • Sütik („Cookies”)

A honlapra való belépéssel az oldal látogatói tájékoztatást kapnak, hogy a weboldal sütiket használ. Itt külön kategóriákba rendezve elfogadhatják vagy elutasíthatják ezeket.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk. Jelen weboldal különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő némelyik sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik.

            A sütik használatáról minden egyes böngészőkben talál bővebb információt:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-deletebrowser-history

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Ön bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja weboldalunkon a süti nyilatkozathoz való hozzájárulását.

A weboldal által használt sütik listája külön kategóriákra bontva:

Kategória: Elengedhetetlen (2)

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

 

SÜTI NÉV

SZOLGÁLTATÓ

CÉL

TÍPUS

LEJÁRAT

CookieConsent

gjkoltoztetes.hu

Süti beállítások elmentése jelen weboldalhoz kapcsolódóan

HTTP

1 év

wordpress_test_cookie

gjkoltoztetes.hu

Ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a cookie-kat

 

HTTP

Session

 

Kategória: Statisztikai (4)

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

 

SÜTI NÉV

SZOLGÁLTATÓ

CÉL

TÍPUS

LEJÁRAT

_ga

gjkoltoztetes.hu

Regisztrál egy egyedi azonosítót, amelyet statisztikai adatok generálására használnak fel arra vonatkozóan, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt

 

HTTP

2 év

_gat

gjkoltoztetes.hu

A Google Analytics arányok kimutatására használja

 

HTTP

1 nap

_gid

gjkoltoztetes.hu

Regisztrál egy egyedi azonosítót, amelyet statisztikai adatok generálására használnak fel arra vonatkozóan, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt

 

HTTP

1 nap

collect

google-analytics.com

Adatok küldésére szolgál a Google Analytics számára a látogató eszközéről és viselkedéséről. Nyomon követi a látogatót az eszközök és a marketing csatornák között

 

Pixel

Session

 

Kategória: Marketing (1)

A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.

 

SÜTI NÉV

SZOLGÁLTATÓ

 

TÍPUS

LEJÁRAT

r/collect

doubleclick.net

Ezt a cookie-t arra használják, hogy adatokat küldjön a Google Analytics-nek a látogató eszközéről és viselkedéséről. Megfigyeli a látogatókat az eszközök és a marketing csatornák között.

 

Pixel

Session

 

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatokat a megfelelő szintű védelemmel kezelem a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozás, adatsérülés, valamint a megsemmisülés megelőzése érdekében. A következő intézkedéseket tettem meg: PC-et és laptopomat megfelelő erősségű jelszóval védem. Ezeket az eszközöket az ESET Internet Security véd, amelyen mindig az aktuális verziószámú vírusírtó működik. Okostelefonomon a megfelelő erősségű numerikus védelem gátolja meg az illetéktelen használatot. A Gmail és Facebook fiókomba kettős szintű azonosítással lépek be. A weboldalamon Sucuri Security-t és SSL tanúsítványt is használok.

 

 1. Szerződés és jogi kötelezettség

Szolgáltatásaim megrendelését követően a megrendelőkkel létrejön egy szerződés, írásban vagy szóban. Vállalkozásom alapvetően jogi személyekkel köt szerződést, mégis előfordulhat, hogy szerződéseimbe személyes adatok is kerülnek, például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve. A szerződéskötés feltétele, hogy ezeket az adatokat ismerjem, tudnom kell, ki a másik fél, hol érem el. Az adatok ismerete nélkül a szerződést nem tekintem megkötöttnek és a szolgáltatást nem tudom teljesíteni.

 • Adatok tárolásának az időtartama
 1. Kapcsolatfelvételi űrlap (név, e-mail cím) – Üzleti kapcsolat lezárásáig, ezen felül havonta felülvizsgálat
 2. Facebook oldal (név, hozzászólás) – az érintett fél önkéntes törléséig, oldalkedvelés visszavonásáig, oldal törléséig
 3. Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig
 4. Üzleti partnerek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) – üzleti kapcsolat fennállásáig, törlési kérelemig
 5. Sütik – érvényesség idejéig, illetve amíg a felhasználó személyesen le nem törli saját böngészőjéből
 6. GA látogatottsági statisztika – 26 hónap

 

 • Hozzájárulás visszavonása

A hozzájáruláson alapuló adatkezelésem a vállalkozásom több területén megjelenik. A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása megtörtént.

Facebook – a hozzájárulást vissza lehet vonni az oldal kedvelésének megszüntetésével, privát üzenet és komment esetén annak törlésével.

Egyéb hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveleteim esetén, kérem írjon egy rövid üzenetet az info@gjkoltoztetes.hu címre.

 

 1. További adatfeldolgozók

Vállalkozásom egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Tárhelyszolgáltatás:
Tárhelypark Kft.,
2724 Újlengyel, Határ út 12.
Telefon: +36 1 700 4140
Email: info@tarhelypark.hu

Web: tarhelypark.hu
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domain és email címre érkező e-mailek továbbítása.)

E-mailek fogadása és küldése: 
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Facebook oldal: 
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

Harmadik országba továbbítás

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook is betart.

 

 1. Automatizált döntéshozatal

Vállalkozásomban nem használok semmilyen jellegű automatizált döntéshozatali tevékenységet.

 

 1. Az érintettek jogai és azok érvényessége
 2. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Weboldalam látogatói, ügyfeleim, partnereim jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátom. További másolatokért az adminisztratív költségekért ésszerű mértékű díjat számolok fel. Ha a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adom át (.doc, .pdf, .xls, .jpg stb.), kivéve, ha az érintett másképp kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. Helyesbítéshez való jog

Weboldalam látogatói, ügyfeleim, partnereim jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítsem a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésre tájékoztatom a címzettekről.

 1. Törléshez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül köteles vagyok törölni ügyfelem, megbízóm, weboldal látogatóm kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem vagy más módon kezeltem;
 • a megbízó/ügyfél/látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a megbízó/ügyfél/látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltem;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha nyilvánosságra hoztam a személyes adatot, amelyet törölnöm kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszem az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassam az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy ügyfelem/megbízóm/weboldal látogatóm kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának illetve másodpéldányának törlését.

Nem kell törölnöm a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik kérés, megfontolom, és írásban megválaszolom a döntésem.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfelemet/megbízómat/a felhasználót kérésre tájékoztatom a címzettekről.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ügyfelem/megbízóm/a weboldal látogatója jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó / ügyfelem / megbízóm igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • a felhasználó / ügyfelem / megbízóm tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó / ügyfelem / megbízóm hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról a felhasználót / ügyfelemet / megbízómat előzetesem tájékoztatom.

A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfelemet/megbízómat/a felhasználót kérésre tájékoztatom a címzettekről.

 1. Adathordozáshoz való jog

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, ügyfelem/megbízóm/a weboldal látogatója jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. Tiltakozás joga

Az ügyfelem / megbízóm tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetem tovább, kivéve, ha bizonyítom, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek ügyfelem / megbízóm érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasz esetén

Személyes adataidat a legnagyobb körültekintéssel kezelem. Amennyiben mégis úgy érzi, hogy nem tettem meg minden tőlem elvárható intézkedést a személyes adatai védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdése van, kérem, írjon egy üzenetet a info@gjkoltoztetes.hu címre.

Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet adatkezelésemmel vagy egyéb intézkedésemmel, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Debrecen, 2019. május 2.